Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nagy Sándor birodalma

2011.11.07

336 III. Alexandrosz

II. Philipposz halálát követően nyugtalanság ütötte fel a fejét a makedónok ellenőrzése alá vont területek többségén.

Ambrakia: elűzték a makedón helyőrséget, és demokratizálták az alkotmányt.

Thébai: előkészületek a makedónok által elfoglalt fellegvár visszafoglalására.

Athén: új erőre katak a Démoszthenész irányította belpolitikai erők.

Lázadások: Thesszáliában, Illiriában, Thrakiában

 

Nagy Sándor megkerülve a Makedónia és Thesszália között húzódó Tempé-völgyet, meglepetésszerűen Thesszáliába vezette seregét. → a tartomány arisztokráciája nem vállalta a harcot  → hűségesküt tettek és apja után N.S-t is megválasztották a tesszáliai szövetség achónjává.

Ezután a thesszáliai lovassággal kiegészült makedón had a Thermopylai-szoroshoz vonult. → a közép-görög makedónellenes erők azonnal lecsillapodtak. A városok (Thébai, Athén) hűségesküt tettek.

 

N.S. a perzsa elleni háborúhoz készül: megújította a perzsaellenes összgörög szövetséget. → őt választották fővezérré.

A háborúhoz biztos háttér kellett  335 illír és trák háború  → győz

 

Perzsia meghódítása

Nagy alapossággal szervezte meg a hadjáratot.

Cél: annak hangsúlyozása, hogy nem makedón, hanem összgörög törekvéseket kíván megvalósítani.

III. Dareiosz lebecsülte a makedónok erejét.

334 Granikos  → makedón győzelem

Az ütközet után a sereg hamarosan továbbindult. A nagyvárosok közül Sardeis jutott elsőként NS kezére. Epheros, Magnésia, Tralles, Milétos is NS kezére került.

Halikarnassos – stratégiai szempontból fontos kikötő  → NS elfoglalja

Ezután megosztotta hadait:

1.       Karnia: a várost, a  délre, nyugatra és északra összefutó utak kereszteződésénél Antigonos Monophthalmos szállta meg. → összeköttetés a seregek között

2.       Phrygia

3.       Lykia és Pamphylia – NS vezette

333 Tarsos

Dareiosz seregeit Babylonban vonta össze. Kilikia felé vonult.

333 Issosi-öböl  → makedón győzelem  → megnyílik az út Perzsia belső területei felé.

Ekkor már nem elégedett meg csak Perzsiával, az egész Keletet akarta. → nem üldözi tovább Dareioszt, inkább Fönícia és Egyiptom felé vonult.

Elfoglalja Byblost, Sidont, 332 Tyrost.

 

332 Egyiptom

Az ország népe, a közelmúltban elbukott perzsa ellenes felkelés miatt, egyértelmű szimpátiával fogadta a makedónokat. A perzsa helytartó, Mazakés meg sem kísérelte az ellenállást.

-          tiszteletben tartotta az országot és a hagyományokat

-          Memphisben áldozatot mutatott be Ápisnak

-          felkereste Amon Siwa-oázisbeli szentélyét

-          Amon fiának nyilvánították  → ezzel biztosította magának az egyiptomi nép hűségét

-          megalapította Alexandriát

-          → biztosította a hátországot

331Tyros: rendelkezett Szíria és Fönícia közigazgatásának újjászervezéséről

 

Közben a peloponnészoszon Spárta szervezkedett a makedónok ellen. Athén felszólította a görögöket, hogy segítsék a spártaiak ellen vonuló makedónokat (Antipatros vezette). → makedón győzelem.

 

331 a fősereg Thapsakoshoz(Szíria) érkezett. Kelet felé vonultak tovább és étkeltek a Tigrisen, amit a perzsák nem tudtak megakadályozni. Majd délnek fordultak és 331 őszén Gaugalélánál utoljára csapott össze Nagy Sándor és Dareiosz. → NS győz, Dareiosz Baktriába (É-Afganisztán) menekült.

NS elfoglalja: Arbéla, Babylon, Súsa városokat.

 

Perzsia teljes meghódítása után NS már többnek tartotta magát, mint a korinthosi szövetség strategosa. A görögöket alattvalóinak tekintette, és a további hódításhoz nem vette igénybe a segítségüket. (hazaküldte őket)

330 Béssos, Baktria satrapája megölette a hozzá menekülő Dareiost, majd a királygyilkossal NS végzett.

Az Achaimenidák törvényes utódává NS-t választották.

 

Nagy Sándor, a birodalomalapító

 

NS a hellénséget összefogni a perzsaellenes hadjárat jegyében tudta. A hellénség gazdasági, társadalmi válságának megoldását nem biztosíthatta a perzsa birodalom puszta kirablásával. Mivel az antik görög társadalom általános újratermelési válságáról volt szó, a megoldás is csak a megfelelő termelési viszonyok elterjesztésében, az eddig kellőképpen ki nem használt keleti ember- és nyersanyagforrásoknak az antik görög termelésbe való fokozott bevonásában lehetett. Csakis így tárult ki az út a hellén civilizáció egy magasabb szintjének kelet elemekkel gazdagodott, de görög vonások dominanciáját megörző, így hellenisztikus formájának kialakulása előtt.

 

NS Összetett személyiség.

-          Egyszerre volt makedón király, hellén világpolgár és keleti despota. Sokarcú uralkodó.

-          Arisztotelész nevelte.

-          perzsia meghódítása után keleti despota lett

-          felvette a perzsa szokásokat

-          megőrizte a perzsa közigazgatást

-          igyekezett a központi hatalom folytonosságát hangsúlyozni

-          meghagyta a satrapa rendszert

-          ősi keleti arisztokratákat igyekezett magas tisztségekbe juttatni

-          városalapítási politika: forgalmas vízi és szárazföldi utak mentén több tucat várost alapított

-          átalakította hadsereget: nagyszámú könnyűlovasságot toborzott keleti területeken. különböző nemzetiségű lovascsapatok – hipparchiák. Gyalogság: európai és ázsiai gyalogosok közös phalaxba szervezése

 

Indiai hadjárat

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.